[ Krzemieniewski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytety trzeciego wieku to instytucje stosunkowo młode. Powstały bowiem w latach 70 ubiegłego wieku, czyli 50 lat temu. Uniwersytety te powstały przy wyższych uczelniach. Pierwszy na świecie rozpoczął działalność przy Uniwersytecie w Tuluzie. Jego inicjatorem i organizatorem był profesor prawa międzynarodowego Pierr Wellas.

Pierwszy uniwersytet trzeciego wieku w Polsce powstał w 1975 r. w Warszawie dzięki zaangażowaniu prof. Haliny Szwarc.Znacznie zwiększyła się liczba uniwersytetów na przełomie XX i XXI wieku przede wszystkim z powodu systematycznego wzrostu społeczeństwa w wieku emerytalnym.

Uniwersytety trzeciego wieku organizowane były w różnych formach. W pierwszej kolejności przy wyższych uczelniach, działały też jako wyodrębnione jednostki w organizacjach pozarządowych lub w ramach jednostek organizacyjnych samorządów. Najwięcej uniwersytetów powstało jako samodzielne stowarzyszenia działające na podstawie ustawy o stowarzyszeniach i ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Zasadniczym powodem tworzenia uniwersytetów trzeciego wieku było zachęcanie do zdobywania wiedzy, organizowania czasu wolnego ludzi starszych a także aktywizacja i integracja tych ludzi. Chodziło o to, by seniorzy nie czuli się wykluczeni z życia obywatelskiego i gospodarczego.

W naszym regionie działają uniwersytety m. in. w Lesznie i w Gostyniu. Uniwersytet w Lesznie powstał w 1998 r. Z inicjatywy wójta gminy, Radosława Sobeckiego powstał Krzemieniewski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Zebranie założycielskie odbyło się w dniu 27 sierpnia 2019 r. w Sali Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie. W zebraniu uczestniczyło 25 osób – założycieli stowarzyszenia. W zebraniu brali udział również wójt gminy i dyrektor Gminnego Centrum Kultury. Uczestnicy zebrania podjęli o uchwałę o powołaniu stowarzyszenia Krzemieniewski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krzemieniewie, przyjęli statut, wybrali zarząd i komisję rewizyjną. W skład zarządu weszli: Andrzej Pietrula- prezes, Józef Krysztofiak – zastępca prezesa, Teresa Florczak – sekretarz, Leszek Pietrowicz – skarbnik i Barbara Galon – członek zarządu. Komisja rewizyjna pracuje w składzie: Anna Radajewska, Teresa Katarzyńska i Maria Poprawska.

Wybrany komitet założycielski przygotował materiały niezbędne do zarejestrowania stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Krzemieniewski Uniwersytet Trzeciego Wieku został zarejestrowany w dniu 9 września 2019 r. Nr KRS 0000803024. Nadano też REGON nr 384328250 i NIP nr 6972370242.

Opiekę naukową nad uniwersytetem sprawuje Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie. Inauguracja roku akademickiego odbyła się w sali GCK w Garzynie w dniu w dniu 16 października 2019 r. Wójt Gminy, Radosław Sobecki wręczył słuchaczom uniwersytetu pamiątkowe dokumenty. Wykład inauguracyjny wygłosił Antoni Neczyński redaktor naczelny gazety ABC.


Statut Krzemieniewskiego Uniwesytetu III Wieku


Deklaracja przystąpienia do KUTW